Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 950/QĐ-ĐHCT, ngày 21 tháng 8 năm 2006 là đơn vị trực thuộc Khoa Công nghệ Đại học Cần Thơ. Đến năm 2014 Trung tâm được chuyển thành đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ, theo quyết định số 5444/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và được Công nghệ quản lý về chuyên môn. Thông tin về Trung Tâm:
  • + Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ - ĐHCT
  • + Tên tiếng Anh: Centre for Research and Application of Technology – Cantho University
  • + Địa chỉ: Khu II Đại học Cần Thơ, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
  •  + Số tài khoản: 011 100 0628856  tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ.
  • + Mã số thuế: 1800424257-005
  • + Điện thoại: 0292  3833852
  • + Fax: 0292  3833852

Cơ chế tổ chức - quản lý:

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ - ĐHCT có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu, chuyển giao và tư vấn trong lĩnh vực khoa học – công nghệ theo Quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành do Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã ký ban hành.
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ - ĐHCT là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi phí họat động, có tích lũy và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành do Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã ký ban hành.

Lĩnh vực hoạt động và sản phẩm điển hình:

Lĩnh vực hoạt động chính hiện nay của Trung tâm là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ đào tạo, nghiên cứu, sản xuất và các nhu cầu tronng đời sống. Các sản phẩm đã chế tạo:
- Dây chuyền chế biến và bảo quản trứng bào xác Atermia gồm: vắt nước kiểu ly tâm, sấy tầng sôi, sàn phân loại, hút chân không và đóng lon.
SẢN PHẨM ĐÃ THỰC HIỆN

Bàn ovan

Bàn vi tính đôi

 

Bàn vi tính đơn

 

Cải tiến nâng gầm máy gặt đập liên hợp

 

Chế tạo trục phay đất

 

Ghế có bàn viết

 

Gian không gian

 

Lap dựng gian không gian

Trung Tâm Nghiên Cứu & Ưng Dụng Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923833852 , MST: 1800424257-005
Email; ptluong@ctu.edu.vn